Członkostwo

Posted on

Członkiem Towarzystwa może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

– wykonuje zawód lekarza, lekarza weterynarii, farmaceuty lub przyrodnika mający związek z działalnością Towarzystwa

– oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch członków Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.