Statut

Posted on

S T A T U T
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROENDOKRYNOLOGII

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu popieranie, propagowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie neuroendokrynologii oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Towarzystwo współdziała z Polską Akademią Nauk oraz odpowiednimi organami administracji rządowej.

§2

Siedzibą Towarzystwa jest I Katedra Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sterlinga 3.

§3

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną i może przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§5

Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może posiadać oddziały, zakładane na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu oraz może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§7

Towarzystwo realizuje cele przez:
1) organizowanie zjazdów, konferencji i zebrań naukowych
2) współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa,
3) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie neuroendokrynologii,
4) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Towarzystwa,
5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa,
6) prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
7) zbieranie składek wśród członków Towarzystwa.

§8

Towarzystwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

§9

Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§10

Członkiem Towarzystwa może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) wykonuje zawód lekarza, lekarza weterynarii, farmaceuty, przyrodnika lub inny zawód pokrewny, mający związek z działalnością Towarzystwa,
2) oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Towarzystwa i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§11

Cudzoziemcy, o których mowa w § 10 statutu są uprawnieni do przynależności do Towarzystwa na zasadach wzajemności, jeżeli umowy międzynarodowe lub powszechnie przyjęte zwyczaje międzynarodowe nie stanowią inaczej.

§12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających.

 1. Członkiem rzeczywistym może być każdy, kto posiada dorobek naukowy w dziedzinie neuroendokrynologii i przedstawi rekomendacje 2 członków rzeczywistych Towarzystwa. O przyjęciu członka rzeczywistego decyduje Zarząd Towarzystwa.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.
 3. Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 4. Praca członków Towarzystwa w jego organach jest honorowa. Członkowie Towarzystwa nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za swoją pracę w jego organach.
 5. Prezesem honorowym Towarzystwa może zostać osoba pełniąca w przeszłości funkcję prezesa Towarzystwa, której tę godność w uznaniu jej zasług nada Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.

§13

1.Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
2) dbać o jego dobre imię,
3) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu środowiska, które Towarzystwo reprezentuje,
4) popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
6) regularnie opłacać składki.
7) członkowie honorowi oraz prezesi honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

2. Członek rzeczywisty Towarzystwa ma prawo brać udział w Życiu Towarzystwa, w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Towarzystwa,
3) korzystać z lokali Towarzystwa,
4) posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki Towarzystwa,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej działalności,
6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Towarzystwo stawia do dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.

§14

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwo.
 3. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalą z Zarządem Towarzystwa.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkami rzeczywistym wymienionym w § 13 ust. 2 pkt 2-7.

§15

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Towarzystwa,
b) za zaleganie z opłatą składek członkowskich cały rok, pomimo dwukrotnego pisemnego monitu. Z tym, że członek skreślony z powodu nieopłacenia składek może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych, określonych w statucie, po uregulowaniu zaległych składek,
c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
d) z powodu działania na szkodę Towarzystwa oraz popełnienia czynu uwłaczającego czci,

3) śmierci członka.

§16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni terminem Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ II
WŁADZE TOWARZYSTWA

§17

Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§18

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na cztery lata podczas Zjazdów Naukowych lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie rzeczywiści Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający
  i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6) uchwalanie zmian statutu,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji
  8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa, 
  9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
  10) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
  11) nadawanie godności członka honorowego i prezesa honorowego Towarzystwa,
  12) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  13) ustalenie miejsca i terminu przyszłego Zjazdu Naukowego.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykle większością głosów członków.
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej, dokonywane są zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 9. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub upoważniony członek Zarządu, odczytuje proponowany porządek dzienny, po czym Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 11. Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia.

§20

 1. Zarząd składa się z:
  1. Prezesa Towarzystwa
  2. Wiceprezesa Towarzystwa
  3. Przewodniczących Zarządów poszczególnych oddziałów Towarzystwa oraz Sekcji Towarzystwa, jeśli takowe zostaną powołane
  4. Sekretarza
  5. Skarbnika
  6. trzech członków Zarządu.
 2. Kadencja Prezesa i innych członków Zarządu trwa 4 lata.
 3. Prezesa i Wiceprezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję. Na wystawienie kandydatur niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody kandydata. Prezes i Wiceprezes mogą pełnić swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodniczący, jego zastępca oraz trzech członków.
 6. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
 7. Ustępujący Zarząd Towarzystwa i Komisja Rewizyjna Towarzystwa mogą zgłosić na piśmie do Prezydium Walnego Zgromadzenia proponowaną listę kandydatów na członków nowego Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Ponadto każdy członek obecny na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydatury.
 8. Przewodniczący oddziałów terenowych oraz Sekcji Naukowych Towarzystwa, jeśli takowe zostały powołane wchodzą do Zarządu Towarzystwa z urzędu.
 9. Ustępujący Zarząd Towarzystwa powinien najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakończenia Zjazdu przekazać nowo wybranemu Zarządowi Towarzystwa wszystkie dokumenty dotyczące Towarzystwa i jego mienie.
 10. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
  2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich za zgodą Walnego Zgromadzenia,
  6. przyjmowanie darowizn i zapisów,
  7. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa,
  8. sporządzanie sprawozdań naukowych i planów działalności naukowej na okres następny,
  9. sporządzanie sprawozdań budżetowych i planów finansowych na następny okres sprawozdawczy,
  10. organizowanie Oddziałów Towarzystwa oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez Oddziały postanowień statutu. Rozpatrywanie odwołań członków Oddziałów od postanowień właściwych Zarządów pod kątem zgodności z przepisami statutowymi,
  11. powoływanie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego Towarzystwa,
  12. ustalenie głównych tematów Zjazdu oraz powoływanie Komitetu Naukowego dla opracowania programu naukowego Zjazdu,
  13. prowadzenie ewidencji członków, przyjmowanie członków rzeczywistych i składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie nadania godności członków honorowych oraz Prezesów honorowych,
  14. ustalanie form udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,
  15. ustalanie porządku dziennego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa.

§21

 1. Prezes Zarządu Towarzystwa:
  1. reprezentuje Towarzystwo i występuje w jego imieniu,
  2. podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy i inne akty, skutkiem których może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa,
  3. prowadzi zebrania Zarządu Towarzystwa,
  4. przewodniczy w zjazdach naukowych Towarzystwa, a do prowadzenia obrad może powoływać członków Towarzystwa lub zasłużonych gości,
  5. przyjmuje i zwalnia, w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem Zarządu Towarzystwa, pracowników Zarządu Towarzystwa.
 2. Wiceprezesi zastępują Prezesa Zarządu Towarzystwa.
 3. Sekretarz Zarządu Towarzystwa ma pieczę nad archiwum, biblioteką, przechowuje pieczęć Towarzystwa, sporządza protokóły zebrań Zarządu Towarzystwa i Zjazdów przy udziale Komitetu Organizacyjnego; dba o utrzymanie kontaktów z Zarządami Oddziałów Towarzystwa. Prowadzi korespondencję bieżącą.
 4. Skarbnik przyjmuje, przechowuje i wpłaca sumy należące do Towarzystwa oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dba o przestrzeganie dyscypliny finansowej przez Zarządy Oddziałów Towarzystwa, wydaje im komunikaty i instrukcje.
 5. Zarząd Towarzystwa zbiera się okresowo co najmniej dwa razy w roku. W międzyczasie sprawami Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik.
 6. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Zarząd Towarzystwa ma prawo zaproszenia na swe posiedzenie innych członków Towarzystwa, z głosem doradczym, których obecność uzna za potrzebną.
 8. Protokóły zebrań Zarządu Towarzystwa podpisuje Prezes i Sekretarz Zarządu.
 9. Zarząd Towarzystwa ma prawo kooptować nowego członka w razie ustąpienia jednego z członków Zarządu, niezależnie od prawa kooptacji według § 20 ust.10 pkt.17.
 10. Prezesi honorowi Towarzystwa mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§22

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
   występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
  3. badanie co najmniej raz w roku gospodarki finansowej Towarzystwa z punktu widzenia legalności i celowości,
  4. badanie prawidłowości ściągania składek członkowskich.
 2. Wnioski z kontroli w przedmiocie udzielania lub odmowy Zarządowi Towarzystwa absolutorium Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu.

§23

W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 17 pkt.2,3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa.

§25

 1. Zarząd Towarzystwa organizuje Oddziały Towarzystwa w miejscowościach, które uzna za właściwe. W tym celu Zarząd Towarzystwa wyznacza swego delegata, który zwołuje zebranie organizacyjne, w którym uczestniczą członkowie Towarzystwa zamieszkali na obszarze działania tworzonego Oddziału. Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Towarzystwa zamieszkałych na obszarze działania tworzonego Oddziału. Na zebraniu tym dokonuje się wyboru Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału używa pieczątki z napisem „Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii – Zarząd Oddziału” z podaniem adresu siedziby.
 2. Ogólne zebranie członków Oddziału odbywa się co cztery lata (najpóźniej w dwa miesiące po Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa). Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków. Zawiadomienia o zebraniu zawierające porządek dzienny ustalony przez Zarząd Oddziału powinny być rozesłane członkom przez ten Zarząd na dwa tygodnie przed terminem zebrania. Ogólne zebranie członków oddziału zagaja Przewodniczący Oddziału, po czym członkowie wybierają Przewodniczącego zebrania. Ogólne zebranie członków Oddziału przyjmuje sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Oddziału zwykłą większością głosów. Poza tym dokonuje wyboru nowego Zarządu:
  Przewodniczącego osobno, a członków Zarządu z list zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez członków Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego, jego Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza – wybieranych co cztery lata przez ogólne zebranie członków Oddziału zwykłą większością głosów.
 4. Zarząd Oddziału:
  1. realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym jego działalnością,
  2. prowadzi stale i uzupełnia listę członków oraz przesyła ją do Zarządu Towarzystwa,
  3. pobiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Towarzystwa. Zarząd Oddziału może zatrzymać 50% składek na potrzeby własne,
  4. Zarząd Oddziału jest reprezentowany przez Przewodniczącego względnie jego zastępcę,
  5. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, a w razie ich równości przeważa głos przewodniczącego,
  6. Zarząd Oddziału składa co roku Zarządowi Towarzystwa sprawozdanie z działalności, najpóźniej na miesiąc przed ogólnym zebraniem członków Oddziału,
  7. w razie potrzeby Zarząd Oddziału może dokooptować do swego składu nie więcej niż dwu członków.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału
  1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzą :jej przewodniczący, jego zastępca i trzech członków,
  2. do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
   1. kontrola bieżącej działalności Oddziału,
   2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
   3. badanie co najmniej raz w roku gospodarki finansowej Oddziału
  3. wnioski z kontroli oraz w przedmiocie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
   Zarządowi Oddziału Komisja przedstawia na ogólnym zebraniu członków Oddziału

§26

 1. Komitet Organizacyjny Zjazdu tworzy się w miejscu odbycia Zjazdu Naukowego i składa się z wybranego przez Zarząd Towarzystwa Przewodniczącego oraz członków przez tego ostatniego dobranych.
 2. Do obowiązków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu należy:
  1. szczegółowe przygotowanie Zjazdu,
  2. ułożenie porządku wykładów i pokazów.
 3. Komitet Organizacyjny Zjazdu kończy swe czynności z chwilą przyjęcia przez Zarząd Towarzystwa sprawozdania z jego działalności.

ROZDZIAŁ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§27

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały z Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych członków w terminie drugim, lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.