Struktura

Posted on

Walne Zgromadzenie Członków

To najwyższa władza Towarzystwa. Zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na cztery lata. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie rzeczywiści Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykle większością głosów. Kadencja Walnego Zgromadzenia trwa do czasu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd

Zarząd PTNE stanowią: Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik, Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna

Komisję tworzy pięciu członków Towarzystwa.