Zasady członkostwa

Posted on

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających.

Członkiem rzeczywistym może być każdy, kto posiada dorobek naukowy w dziedzinie neuroendokrynologii i przedstawi rekomendacje dwóch członków rzeczywistych Towarzystwa. O przyjęciu członka rzeczywistego decyduje Zarząd Towarzystwa.
Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu zasług nada Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.
Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów  w drodze uchwały.
Osoby prawne mogą zostać członkami rzeczywistymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

 • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa
 • dbać o jego dobre imię
 • zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu środowiska, które Towarzystwo reprezentuje
 • popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu
 • regularnie opłacać składki

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje poprzez:

 • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu
 • wykluczenie przez Zarząd:
  – za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Towarzystwa
  – za zaleganie z opłatą składek członkowskich cały rok mimo dwukrotnego pisemnego monitu. Z tym, że członek skreślony z powodu nieopłacenia składek może być ponownie przyjęty na zasadach ogólnych określonych w statucie, po uregulowaniu zaległych składek
  – z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
  – z powodu śmierci członka.