Zasady członkostwa

Posted on

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: rzeczywistych, honorowych i wspierających.

Członkiem rzeczywistym może być każdy, kto posiada dorobek naukowy w dziedzinie neuroendokrynologii i przedstawi rekomendacje dwóch członków rzeczywistych Towarzystwa. O przyjęciu członka rzeczywistego decyduje Zarząd Towarzystwa.
Członkiem honorowym może zostać osoba, której tę godność w uznaniu zasług nada Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.
Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów  w drodze uchwały.
Osoby prawne mogą zostać członkami rzeczywistymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są:

 • swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa,
 • dbać o jego dobre imię,
 • popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
 • regularnie opłacać składki,
 • członkowie honorowi oraz prezesi honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje poprzez:

 • rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 • wykluczenie przez Zarząd z powodu:
  a) działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami Towarzystwa,
  b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez trzy kolejne lata,
  c) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  d) działania na szkodę Towarzystwa oraz popełnienia czynu uwłaczającego czci,
 • śmierć członka
 •