Regulamin

Posted on

REGULAMIN
nadawania tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii
przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii

 

Rozdział I
Przepisy ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Zarządzie – należy przez to rozumieć́ Zarząd Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii;
 2. Towarzystwie, PTNE – należy przez to rozumieć́́ Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii;
 3. Działalności statutowej – należy przez to rozumieć działania członków Towarzystwa wynikające i zgodne ze Statutem PTNE;
 4. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii pod adresem www.ptne.pl

 

Rozdział II
Zasady nadawania tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii

 1. Przyznanie tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii stanowi wyróżnienie podkreślające szczególne zasługi podmiotu w promowaniu działalności
  o dużym znaczeniu dla rozwoju neuroendokrynologii w Polsce i na świecie, zgodnej z działalnością statutową PTNE.
 2. Szczególne zasługi podmiotu w promowaniu działalności o dużym znaczeniu dla rozwoju neuroendokrynologii należy rozumieć jako wsparcie finansowe
  lub logistyczne działań statutowych PTNE.
 3. Podmiotem, któremu może być nadany tytuł Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii może być osoba fizyczna lub prawna.
 4. Tytuł Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii może zostać nadany podmiotowi, który wesprze działania statutowe PTNE.
 5. Nadanie tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii nie wymaga złożenia przez podmiot żadnych wniosków.
 6. Decyzję o nadaniu tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii podejmuje Zarząd Towarzystwa w głosowaniu jawnym.
 7. Tytuł Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii zostaje nadany na rok kalendarzowy, w którym miało miejsce udzielenie wsparcia dla
  działań statutowych Towarzystwa. Po zakończeniu roku kalendarzowego tytuł Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii automatycznie traci ważność.
 8. Tytuł Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii może zostać nadany ponownie w kolejnym roku kalendarzowym, o ile podmiot udzieli ponownego wsparcia
  działań statutowych Towarzystwa
 9. Nadanie tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii wiąże się z przekazaniem podmiotowi, któremu nadawany jest tytuł, stosownego dyplomu
  oraz zamieszczeniem na stronie internetowej Towarzystwa informacji o nadaniu tytułu podmiotowi. Przyjęcie tytułu Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii
  jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na zamieszczenie informacji o nadaniu tytułu podmiotowi na stronie internetowej Towarzystwa.
 10. Podmiot, który otrzymał tytuł Przyjaciela Polskiej Neuroendokrynologii jest upoważniony do zamieszczania w środkach masowego przekazu informacji
  o jego otrzymaniu z zastrzeżeniem czasu jego obowiązywania.